Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareiginiai nuostatai 41.5 KB
Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos nuostatai 2022-09-20 20:53:08 3.25 MB
Bendrosios nuostatos 2021-07-14 12:27:11 74.6 KB
Progimnazijos veiklos sritis ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas 2021-07-14 12:27:11 123.81 KB
Progimnazijos teisės ir pareigos 2021-07-14 12:27:12 114.31 KB
Progimnazijos veiklos organizavimas ir valdymas 2021-07-14 12:27:12 76.4 KB
Progimnazijos savivalda 2021-07-14 12:27:13 76.51 KB
Baigiamosios nuostatos 2021-07-14 12:27:13 66.09 KB
Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje 2021-07-14 12:47:37 234.71 KB
Tvarkos
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-06 19:24:48 437.23 KB
Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija 2023-12-06 19:24:48 112.93 KB
Progimnazijos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka ir finansinės veiklos kontrolė 2023-12-06 19:24:48 117.13 KB
Pagalbos teikimo vaikui tvarka 2023-12-06 19:24:48 520.2 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2023-12-06 19:24:48 365.86 KB
Mokinių ir jų tėvų informavimo tvarka 2023-12-06 19:24:48 193.53 KB
Mokinių atleidimo nuo menų ir kūno kultūros pamokų tvarka 2023-12-06 19:24:48 185.54 KB
Mokinių, jų tėvų (globėjų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka 2023-12-06 19:24:48 182.42 KB
Ekstremali situacija 2023-12-06 19:24:48 196.36 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarka. 2023-12-06 19:24:48 55 KB
Atleidimas nuo dalykų dalies pamokų 2023-12-06 19:24:48 31.5 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į progimnazija tvarka 2021-07-12 16:10:06 298.61 KB
Pirmokų priėmimas į progimnaziją 226.53 KB
Prašymas priimti į 1 klasę 38.5 KB
Prašymai
Prašymas priimti į 1 klasę 2022-01-05 10:36:05 38.5 KB
Prašymas priimti į 5 klasę 38.5 KB
Penktokų tėvams 226.02 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2027 2023-03-09 18:38:20 588.99 KB
Strateginis planas 2018-2022 2023-03-09 18:38:20 466.3 KB
Garliavos Jonučių progimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023m.m 2023-03-09 18:38:20 495.7 KB
Veiklos planas 2021 2023-03-09 18:38:20 474.1 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai 2023-03-09 18:38:20 8.38 MB
2022 m. Veiklos planas
Veiklos planas 2023 2023-04-23 11:51:58 533.59 KB
Veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 450.77 KB
Bibliotekos veiklos planas 2022 metams 2023-04-23 11:51:58 367.72 KB
Borutaičių veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 250.63 KB
Klasių auklėtojų metodinės grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 425.46 KB
Lietuviu k metodines grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 252.29 KB
Menų, technologijų, FU m.g. veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 277.88 KB
Mokiniu tarybos veiklos planas 2022 m 2023-04-23 11:51:58 219.17 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 268.51 KB
Socialinių mokslų metodines grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 493.87 KB
SSM veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 279.19 KB
Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodines grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 239.28 KB
Ugdomosios priežiūros planas 2022. 2023-04-23 11:51:58 391.51 KB
Ugdomosios priežiūros planas 2022. 2023-04-23 11:51:58 391.51 KB
Vaiko geroves komisijos veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 257.27 KB
Savaitės planai
SAVAITĖS PLANAS 2024-05-13- 2024-05-17 2024-05-12 11:26:05 317.06 KB
Ugdymo plano priedai
1 priedas. Dėl_ilgalaikiu planu, dalykų moduliu, neformaliojo svietimo programu rengimo 2022-11-15 12:07:08 206.47 KB
2 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 1-4 kl. 2022-11-15 12:07:08 359.19 KB
2 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 5-8 kl. 2022-11-15 12:07:08 371.9 KB
3 priedas. Ugdymo Plano lentelė 1 - 4 kl. 2022-11-15 12:07:08 242.13 KB
3 priedas. Ugdymo plano lentelė 5-8 kl. 2022-11-15 12:07:08 434.8 KB
4 priedas. Del dalyku vertinimo 2022-11-15 12:07:08 205.76 KB
5 priedas. Siūlomi pasirenkamieji moduliai 2022-11-15 12:14:36 191.74 KB
6 priedas. Valandos skirtos mokinių poreikiams tenkinti 5-8 kl. 2022-11-15 12:17:12 190.29 KB
7 priedas. Valandos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti  1-4 kl. 2022-11-15 12:16:31 175.74 KB
8 priedas. Mokomųjų dalykų konsultacijos 5-8 kl. 2022-11-15 12:20:18 201.03 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarka. 2023-12-06 19:24:48 55 KB
9 priedas. Pagalbos teikimo vaikui TVARKA 2022-11-15 12:07:08 520.2 KB
10 priedas. Anglų k. 1-4 kl. 2022-11-15 12:31:00 383.45 KB
11 priedas. Socialine pilietinė veikla 2022-11-15 12:34:58 206.43 KB
12 priedas. Moduliu, pasirenkamuju dalyku, projektu rengimo tvarka 2022-11-15 12:07:08 182.88 KB
13 priedas. Individualus ugdymo planas 2022-11-15 12:07:08 187.17 KB
14 priedas. Individualaus ugdymo(si) plano priedas 2022-11-15 12:36:27 194.08 KB
15 priedas. Mokiniu pažangos ir pasiekimu vertinimo tvarka 2023-02-09 20:55:10 366.37 KB
16 priedas. Mokiniu ir jų tevu informavimo tvarka 2022-11-15 12:07:08 193.53 KB
17 priedas. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų integravimas į mokomuosius dalykus 2022-11-15 12:07:08 195.19 KB
18 priedas. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo planas 2022-11-15 12:07:08 185.75 KB
19 priedas_Namu darbu kruvis (savaitei, minutemis) 2022-11-15 12:07:08 190.88 KB
20 priedas. Mokinių atleidimo nuo menų ir kūno kultūros pamokų tvarka 2023-09-17 17:31:16 31.5 KB
21 priedas_1-4 kl. muzikos pamokas veda 2022-11-15 12:42:50 385.19 KB
22 priedas. Dorinio ugdymo pasirinkimas pradinėse klasėse 2022-11-15 12:43:52 387.99 KB
23 priedas MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 2022-11-15 12:07:08 182.42 KB
24 priedas. Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje 1 -4 kl. 2022-11-15 12:07:08 212.51 KB
24 priedas. Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje 5-8 kl. 2022-11-15 12:07:08 206.74 KB
25 priedas. Patyčių intervencijos veiksmų planas 2022-11-15 12:07:08 351.29 KB
26 priedas_Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į ugdymo programą 2022-11-15 12:07:08 296.95 KB
27 priedas Individualus pagalbos planas 2022-11-15 12:07:08 191.56 KB
28 priedas. Ekstremali situacija 2022-11-15 12:07:08 196.36 KB
29 priedas. Socialiniai partneriai 185.67 KB
30 priedas. SEU programos įgyvendinimo planas 371.06 KB
31 priedas. Mokymosi praradimų kompensavimo planas. 240.81 KB
Veiklos ataskaitos
VRA-202009 2021-07-01 15:00:55 592.01 KB
VRA-202006 2021-07-01 15:00:41 571.59 KB
KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2024-04-17 22:12:56 663.64 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-13 10:05:25 8.29 MB
2023 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-03-13 10:05:25 1.81 MB
2023 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-03-13 10:05:25 1.64 MB
2023 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-03-13 10:05:25 1.61 MB
2024 m. I -ojo Ketvirčio ataskaitos 2024-05-10 10:58:32 1.56 MB
2022 m.
2022 m. Finansinė ataskaita 2023-04-26 10:44:18 9.03 MB
2022 m . III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-04-26 10:47:46 1.76 MB
2022 I pusmečio finansinė ataskaita 2023-04-26 10:48:28 1.74 MB
2022 I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-04-26 10:51:06 1.51 MB
2021 m.
2021 m. tarpinės pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-23 15:59:19 1.88 MB
2021 m. Finansinė ataskaita 2022-04-25 20:47:08 9.19 MB
2020 m.
2020 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-23 16:15:24 6.62 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-23 16:16:27 551.26 KB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštasAR-202009 2023-08-23 16:07:53 267.54 KB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-23 16:20:25 538.52 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-23 16:20:41 261.32 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-08-23 16:18:08 1.12 MB
2019 m.
2019 m. gruodžio 31 d. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-13 10:03:19 10.32 MB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-23 15:54:48 1.35 MB
2019 m. II pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-23 15:55:07 1.5 MB
2019 m.  I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-23 15:55:23 1.52 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo meniu 2023 - 2024 2024-02-13 22:45:03 670.62 KB
NEMOKAMO MAITINIMO MENIU TIEKIMO LAIKAS 2024-02-13 22:45:03 177.13 KB
Šaltų užkandžių asortimentas 2023 - 2024 m.m. 2024-02-13 22:45:03 282.6 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarka 2024-02-13 22:45:03 183.43 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2024-02-13 22:45:03 957.02 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos 2018 metų planuojamų vykdyti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas 2021-07-01 14:52:38 214.82 KB
Įsakymas dėl Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos supaprastintų mažos vertės pirkimų taisyklių patvirtinimo 2021-07-01 14:52:39 366.58 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas (5 priedas_Pavezejimo tvarka_2023-08-29.pdf) 2023-08-29 17:06:06 185.31 KB
Mokyklinio autobuso (valst. Nr. CFN752) grafikas 2023-10-07 19:41:19 213.18 KB
Mokyklinio autobuso (valst. Nr. KSU733) grafikas 2023-09-09 09:41:38 48 KB
2023-09-28 20 m K TS-365 52.66 KB
2023-09-28 21 m TS-366 2023-09-29 17:57:42 44 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
5-8 KLASIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI 2023-09-15 09:59:37 212.53 KB
1-4 KL. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2023–2024 M. M. 2024-02-08 10:04:40 25.49 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Žmonių evakavimo planas iš I aukšto patalpų kilus gaisrui 79.75 KB
Žmonių evakavimo planas iš II aukšto patalpų kilus gaisrui 2021-06-10 09:24:48 72.66 KB
Žmonių evakavimo planas iš III aukšto patalpų kilus gaisrui 68.78 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 207.45 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Atnaujinta Dydis
Asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles.2019 2021-06-12 10:43:30 163 KB
Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles 2021-06-12 10:43:57 29.2 KB
„Jonučių garbės“ nuostatai Atnaujinta Dydis
Garbės mokytojas 2021-07-13 08:46:49 192.71 KB
Jonučių šviesulys 2021-07-13 08:46:50 193.78 KB
Jonučių geradaris 2021-07-13 08:46:50 189.51 KB
Jonučių garbė 2021-07-13 08:46:51 193 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2022 -2023 m. m. Konkursų laimėtojai 2023-08-21 18:05:23 472.88 KB
2022 - 2023 m. m. Mokslo pirmūnai 2023-08-21 18:05:52 110.38 KB
2018-2019 m. m. pirmūnai 2023-08-21 18:05:23 562.88 KB
2018-2019 m. m. Jonučių garbė 2023-08-21 18:05:23 322.66 KB
2017-2018 m. m. pirmūnai 2023-08-21 18:05:23 228.16 KB
2017-2018 m. m. neformaliojo švietimo, olimpiadų laimėtojai 2023-08-21 18:05:23 475.55 KB
2016-2018 m. m. neformaliojo švietimo, olimpiadų laimėtojai 2023-08-21 18:05:23 327.53 KB
"2016-2017 Jonučių garbė " 2023-08-21 18:05:23 342.42 KB
KRS NVŠ teikėjai ir programos Atnaujinta Dydis
KRS NVŠ teikėjai ir programos 2024-02-08 10:06:09 510.19 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Pokyčiai bibliotekoje 1 2021-07-15 11:46:18 294.88 KB
Pokyčiai bibliotekoje 2 2021-07-15 11:46:19 229.05 KB
Gamtos mokslų laboratorija 1 2021-07-15 11:46:19 157.69 KB
Gamtos mokslų laboratorija 2 2021-07-15 11:46:20 240.62 KB
Gamtos mokslų laboratorija 3 2021-07-15 11:46:20 203.1 KB
Lauko klasė 1 2021-07-15 11:46:21 374.64 KB
Lauko klasė 2 2021-07-15 11:46:22 297.59 KB
NVŠ veikla ir aplinkos 2021-07-15 11:46:22 207 KB
Dendrologinis takas 2021-07-15 11:46:24 0.99 MB
Projekto veiklų sklaidos pristatymas 2022-03-10 18:37:07 2.31 MB
Prašymai, šablonai, papildomi failai Atnaujinta Dydis
Prašymas priimti į 1 klasę 2022-11-24 20:44:24 38.5 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Karjeros specialistas 92.14 KB
Karjeros specialistas 92.14 KB
Vokiečių kalbos mokytojas 197.63 KB
Psichologas_2023-03-31 2023-03-31 13:48:33 455.27 KB
Pradinis ugdymas 2023-08-13 15:11:37 198.21 KB
Matematika 2023-06-01 16:28:05 198.7 KB
Vokiečių kalba 2023-08-13 15:12:15 197.66 KB
Lietuvių kalba 197.64 KB
Psichologas 2023-11-15 44.5 KB
Svarbu Atnaujinta Dydis
Atmintinė mokytojams AS PASIRUOSES VISKA IVEIKTI 2022-03-15 12:25:18 1.61 MB
TĖVAMS - Kaip apsaugoti vaiką nuo bendraamžių išpuolių 2023-08-23 13:58:12 299.56 KB
Rekomendacijos 5-okų adaptacijai 0.99 MB
ATMINTINE KAIP ISSAUGOTI IR PAGERINTI SAVO PSICHINE SVEIKATA 512.84 KB
Individuali mokinio pažanga Atnaujinta Dydis
1 priedas 14.15 KB
Mokinio individualios pažangos TVARKOS APRAŠAS 18.91 KB
2 priedas 255.89 KB
Darbo tvarkos taisyklės Atnaujinta Dydis
VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2023-12-06 19:10:49 437.23 KB
1 priedas_Mokiniu skatinimo sistema 2022-05-13 20:49:11 218.02 KB
2 priedas_Vaiko gerovės komisijos reglamentas progimnazijos 2022-05-13 20:48:42 207.53 KB
3 priedas_maitinimo organizavimo tvarka 183.52 KB
4 priedas_Aprupinimo vadoveliais, mokymo priemonemis tvarka 191.72 KB
5 priedas_Pavezejimo tvarka. 2023-08-29 17:09:23 185.31 KB
6 priedas_Sveikatos prieziuros tvarka 186.66 KB
7 priedas_Budejimo mokykloje tvarka 193.83 KB
8 priedas_Nusiskundimu pateikimo tvarka 2022-05-13 20:52:47 221.59 KB
9 priedas_Lesu skirtu pazintinei veiklai naudojimo tvarka 205.07 KB
10 priedas_Mokiniu profesiniam konsultavimui skirtu lesu naudojimo tvarka 191.4 KB
11 priedas_Mokyklos autobuso naudojimo taisykles 190.49 KB
12 priedas Pagalbos teikimo vaikui TVARKA 332.16 KB
13 priedas_ELEKTRONINIO DIENYNO NUOSTATAI 422.91 KB
14 priedas_Mokiniu priemimo tvarka Jonučių progimnazijoje 298.62 KB
15 priedas_Poveikio priemoniu taikymo tvarka 380.16 KB
MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 379.21 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS 2022-10-29 19:38:39 224.05 KB
UTA komanda progimnazijoje 2022-10-29 19:38:39 349.54 KB
Tėvams apie UTA 2022-10-29 19:38:39 2.75 MB
Informacija apie UTĄ. Kompetencijos 2022-10-29 19:38:39 433.46 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai 2023-03-09 18:38:20 8.38 MB
Komunikacija ir tinklaveika 1 2022-10-29 19:38:39 961.75 KB
Komunikacija ir tinklaveika 2 2022-10-29 19:38:39 549.24 KB
22-09-15-SUT-UK-Konsultacija. Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų 2022-10-29 19:38:39 1.06 MB
EBPO. Ko mokosi mokiniai? 2022-10-29 19:38:39 5.73 MB
Kompetencijų raidos aprasas 2023-01-01 15:33:24 677.39 KB
ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 2023-01-01 15:45:22 224.27 KB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. 2023-01-01 15:42:24 11.28 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Susitikimų laikas su mokinių tėvais 2022-10-12 12:42:44 187 KB
Susitikimų laikas su mokytojais 2022-10-12 12:42:23 357.21 KB
5-8 kl. konsultacijų grafikas 2023-09-20 14:52:06 35.5 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Ugdymas karjerai 2023-09-28 19:39:22 30.19 KB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukties link. Ką turi-žinoti mokykla. Atmintinė mokykloms 2023-01-04 18:03:57 1.74 MB
Psichologai pataria Atnaujinta Dydis
Edukacija vaikai nusistato ribas 2023-03-08 21:08:08 382.56 KB
Laiškas Tėvams 249.83 KB
Autizmo diena 2023 2023-08-23 16:21:54 708.71 KB
Gripo prevencija Atnaujinta Dydis
Gripas_5 žingsniai 237.65 KB
Rekomendacijos gripui 227.4 KB