Filosofija, misija, vizija

Misija

Progimnazija siekia užtikrinti valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą sudarant galimybes laisvos, kūrybiškos ir atsakingos asmenybės vystymuisi, padedanti kiekvienam mokiniui ugdyti jo prigimtines galias ir gebėjimus, sudaranti sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje mokslinėje, meninėje, sportinėje veikloje, vykdanti sveikatą stiprinančią veiklą ir nusikalstamumo, žalingų įpročių, patyčių prevenciją. 4

Vizija

Progimnazija – tai solidari bendruomenė, kurioje gera mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Filosofija

Jonučių progimnazijos veikla grindžiama šiomis vertybėmis: garbė, jaunystė, pareiga. Garbė – tai savęs įvertinimo išraiška. Garbė reiškiasi ugdant pagarbą tėvynei, šeimai ir artimui, vienas kitam: mokytojui, mokiniui, progimnazijai. Tai pagarba kiekvienam bendruomenės nariui: mokytojui, progimnazijos darbuotojui, mokiniui ir tėvui. Pagarba jų nuomonei, įsitikinimams, asmeninėms nuostatoms. Jaunystė – „tai svajonės, tikėjimas, siekimas žygdarbių. Tai romantika ir lyrika. Tai dideli ateities planai, visų perspektyvų pradžia“ (N. Hikmeta). Vertindami jaunystę, mes vertiname jauno žmogaus svajones ir norą save išreikšti mene, sporte ir mokslo srityje. Čia jis turi džiaugtis jaunyste, vaikyste kartu įgydamas žinių ir įgūdžių. Pareiga – vienas iš pagrindinių žmogaus dorovinių savikontrolės būdų. Pareiga atlikti savo darbus tinkamai. Jei visi gerai vykdysime savo pareigas: vaikų – mokytis, ieškoti ir atrasti, tėvų – mylėti ir rūpintis savo vaikais, mokytojų – suteikti mokiniams žinias, atvesti jauną žmogų prie žinių šaltinio, ugdysime pareigą tėvynei: mylėti, dirbti jos labui, gražinti ir reikalui esant ginti. Šios trys svarbiausios vertybės skatina pasitikėjimą, atsakomybę, profesionalumą ir atvirumą. Pasitikėjimas kiekvienu bendruomenės nariu: mokytoju, progimnazijos darbuotoju, mokiniu ir tėvu. Pasitikėjimas jų geranoriškumu, atsidavimu, žinojimu, kaip geriau atlikti savo vaidmenį bendruomenėje. Siekiant bendro tikslo mes suteikiame veikimo laisvę ir reikalaujame atsakomybės už priimtus sprendimus. Ugdymaas neatskiriamas nuo auklėjimo. Jei mokytojas moko, tai ir auklėja. Todėl auklėjant mokinius remiamės Šv. Kun. Jono Bosco auklėjimo sistema. Kviečiame mokytojus eiti pas vaikus su gerumu, o ne pykčiu; būti kartu, o ne juos „prižiūrėti“; tapti ir likti vaikams draugais, o ne „policininkais”; padėti mokiniams laikytis taisyklių, o ne gaudyti „nusikaltėlius“; atskleisti vaikų gebėjimus, o ne barti ir drausminti. Progimnazijoje vadovaujamės pedagoginiais ugdymo principais: • paskatos mokytis: mūsų tikslas vienas – mokytis sėkmingai gali kiekvienas, tik reikia atrasti jo gabumų sritį. • prieinamumas: siekiame kiekvienam vaikui užtikrinti lygias ugdymosi pedagogines ir psichologines sąlygas. 5 • pasiekimų vertinimas: vertiname vaikus tiek už jų pasiekimus, tiek už įdėtas pastangas. Progimnazijoje siekiame aukščiausio profesionalumo, kad mokytojai pirmiausia būtų vaiko vedliai ir kartu puikūs savo dalyko specialistai. Siekiame, kad visi darbuotojai būtų nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalai. Pagrindinės vadovų asmeninės savybės turėtų būti: verslumas ir iniciatyvumas, lyderystė, objektyvumas vertinant ir nešališkumas, vidinė kultūra. Pagrindinės mokytojų asmeninės savybės: inovatyvumas, objektyvumas, kritinis mąstymas, lyderystė klasės valdyme ir dirbant su tėvais (globėjais, įtėviais), empatija ir patriotiškumas. Pagrindinės mokinių asmeninės savybės: mokėjimas mokytis, motyvacija, smalsumas, kultūros įgūdžiai, pagarba žmogui, kalbos kultūra, patriotiškumas, emocinė kompetencija. Pagrindinės mokinių tėvų asmeninės savybės: atsakomybė už vaikus ir pareiga juos auklėti bei rūpintis, domėjimasis ir aktyvus dalyvavimas savo vaiko ir progimnazijos gyvenime. Siekdami progimnazijos atvirumo, skatindami progimnazijoje aktyvumą ir lydersytę, stengiamės į progimnazijos veiklą įtraukti išorės lyderius: mokinių tėvus ir bendruomenės atstovus.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40