Vaiko gerovės komisija

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Statusas

1.

Žydrūnė Bastienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Loreta Skopienė

Socialinė pedagogė

Pirmininkės pavaduotoja

3.

Gailė Goberė

MDB tvarkytoja, archyvarė Sekretorė

4.

Aušrinė Diksaitė

Psichologė

Narė

5. Vilma Kvietkuvienė  Psichologė Narė

6.

Aušra Povilaitienė

Socialinė pedagogė

Narė

7.

Indrė Grėbliauskaitė

Socialinė pedagogė

Narė

8 Vaidilė Miliauskienė Specialioji pedagogė Narė

9.

Vilma Braziūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

10.

Aldona Šidagienė

Tikybos mokytoja

Narė

 

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • remdamasi turima progimnazijoje atliktų tyrimų, klasių socialinio paso, vidaus vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu progimnazijoje, saugios ugdymosi aplinkos progimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
 • nagrinėja mokinių nenoro lankyti progimnaziją, progimnazijos nelankymo, baimių eiti į ją, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į progimnaziją ir sėkmingai mokytis; 
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir progimnazijos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl mokinių vežimo į progimnaziją ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros progimnazijoje organizavimo; 
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą progimnazijoje;
 • siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • siūlo progimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas; 
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais; 
 • įvykus krizei progimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones:
 • įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo progimnazijoje planą;
 • parengia informaciją apie krizę progimnazijos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai; 
 • apie situaciją informuoja progimnazijos bendruomenę, progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
 • įvertina progimnazijos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja progimnazijos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;
 • bendradarbiauja su progimnazijos savivaldos (progimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos) institucijomis, suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
 • Inicijuoja progimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje; 
 • Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 207.45 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40