Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2027 2023-03-09 18:38:20 588.99 KB
Strateginis planas 2018-2022 2023-03-09 18:38:20 466.3 KB
Garliavos Jonučių progimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023m.m 2023-03-09 18:38:20 495.7 KB
Veiklos planas 2021 2023-03-09 18:38:20 474.1 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai 2023-03-09 18:38:20 8.38 MB
2022 m. Veiklos planas
Veiklos planas 2023 2023-04-23 11:51:58 533.59 KB
Veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 450.77 KB
Bibliotekos veiklos planas 2022 metams 2023-04-23 11:51:58 367.72 KB
Borutaičių veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 250.63 KB
Klasių auklėtojų metodinės grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 425.46 KB
Lietuviu k metodines grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 252.29 KB
Menų, technologijų, FU m.g. veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 277.88 KB
Mokiniu tarybos veiklos planas 2022 m 2023-04-23 11:51:58 219.17 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 268.51 KB
Socialinių mokslų metodines grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 493.87 KB
SSM veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 279.19 KB
Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodines grupes veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 239.28 KB
Ugdomosios priežiūros planas 2022. 2023-04-23 11:51:58 391.51 KB
Ugdomosios priežiūros planas 2022. 2023-04-23 11:51:58 391.51 KB
Vaiko geroves komisijos veiklos planas 2022 2023-04-23 11:51:58 257.27 KB
Savaitės planai
SAVAITĖS PLANAS 2024-04-15- 2024-04-19 2024-04-14 09:17:49 245.11 KB
Ugdymo plano priedai
1 priedas. Dėl_ilgalaikiu planu, dalykų moduliu, neformaliojo svietimo programu rengimo 2022-11-15 12:07:08 206.47 KB
2 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 1-4 kl. 2022-11-15 12:07:08 359.19 KB
2 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 5-8 kl. 2022-11-15 12:07:08 371.9 KB
3 priedas. Ugdymo Plano lentelė 1 - 4 kl. 2022-11-15 12:07:08 242.13 KB
3 priedas. Ugdymo plano lentelė 5-8 kl. 2022-11-15 12:07:08 434.8 KB
4 priedas. Del dalyku vertinimo 2022-11-15 12:07:08 205.76 KB
5 priedas. Siūlomi pasirenkamieji moduliai 2022-11-15 12:14:36 191.74 KB
6 priedas. Valandos skirtos mokinių poreikiams tenkinti 5-8 kl. 2022-11-15 12:17:12 190.29 KB
7 priedas. Valandos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti  1-4 kl. 2022-11-15 12:16:31 175.74 KB
8 priedas. Mokomųjų dalykų konsultacijos 5-8 kl. 2022-11-15 12:20:18 201.03 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarka. 2023-12-06 19:24:48 55 KB
9 priedas. Pagalbos teikimo vaikui TVARKA 2022-11-15 12:07:08 520.2 KB
10 priedas. Anglų k. 1-4 kl. 2022-11-15 12:31:00 383.45 KB
11 priedas. Socialine pilietinė veikla 2022-11-15 12:34:58 206.43 KB
12 priedas. Moduliu, pasirenkamuju dalyku, projektu rengimo tvarka 2022-11-15 12:07:08 182.88 KB
13 priedas. Individualus ugdymo planas 2022-11-15 12:07:08 187.17 KB
14 priedas. Individualaus ugdymo(si) plano priedas 2022-11-15 12:36:27 194.08 KB
15 priedas. Mokiniu pažangos ir pasiekimu vertinimo tvarka 2023-02-09 20:55:10 366.37 KB
16 priedas. Mokiniu ir jų tevu informavimo tvarka 2022-11-15 12:07:08 193.53 KB
17 priedas. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų integravimas į mokomuosius dalykus 2022-11-15 12:07:08 195.19 KB
18 priedas. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo planas 2022-11-15 12:07:08 185.75 KB
19 priedas_Namu darbu kruvis (savaitei, minutemis) 2022-11-15 12:07:08 190.88 KB
20 priedas. Mokinių atleidimo nuo menų ir kūno kultūros pamokų tvarka 2023-09-17 17:31:16 31.5 KB
21 priedas_1-4 kl. muzikos pamokas veda 2022-11-15 12:42:50 385.19 KB
22 priedas. Dorinio ugdymo pasirinkimas pradinėse klasėse 2022-11-15 12:43:52 387.99 KB
23 priedas MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 2022-11-15 12:07:08 182.42 KB
24 priedas. Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje 1 -4 kl. 2022-11-15 12:07:08 212.51 KB
24 priedas. Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje 5-8 kl. 2022-11-15 12:07:08 206.74 KB
25 priedas. Patyčių intervencijos veiksmų planas 2022-11-15 12:07:08 351.29 KB
26 priedas_Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į ugdymo programą 2022-11-15 12:07:08 296.95 KB
27 priedas Individualus pagalbos planas 2022-11-15 12:07:08 191.56 KB
28 priedas. Ekstremali situacija 2022-11-15 12:07:08 196.36 KB
29 priedas. Socialiniai partneriai 185.67 KB
30 priedas. SEU programos įgyvendinimo planas 371.06 KB
31 priedas. Mokymosi praradimų kompensavimo planas. 240.81 KB
Veiklos ataskaitos
VRA-202009 2021-07-01 15:00:55 592.01 KB
VRA-202006 2021-07-01 15:00:41 571.59 KB

 

 

Atnaujinta: 2024-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40